Obchodné podmienky

Základné informácie o nakupovaní

 • 1. Predávajúci
  Predávajúcim je firma Nábytok Szabó, Sv. Imricha 25, Štúrovo,  IČO: 37 311 204
 • 2. Kupujúci
  Kupujúci je osoba, ktorá zašle objednávku z internetového obchodu www.villis-nabytok.sk
  Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
  Kúpna zmluva vzniká dňom pripísania na účet zálohovej platby, inej platby, alebo dňom prevzatia tovaru. Čo nastane skôr.
 • 3. Spôsob objednávania
  Po zaslaní objednávky, Vám bude doručený potvrdzovací mail, na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Pokiaľ Vám tento mail nebude doručený, skontrolujte prosím, či e-mail, ktorý ste uviedli, je správny.
  Ak je e-mailová adresa správna, prosím kontaktujte nás na info@villis.sk, alebo na telefonnom čísle +421 905 240 146, smskou, prípadne telefonicky.
 • 4. Potvrdenie objednávky
  Po doručení potvrdzovacieho mailu, bude kupujúci kontaktovaný, spravidla do troch pracovných dní a budú upresnené podrobnosti k objednanému tovaru, dodacia lehota, spôsob platby a doručenie tovaru.
 • 5. Doručenie tovaru
  Dopravu riešime externými dopravcami, alebo vlastnými vozidlami.
  Cena dopravného závisí od ceny objednaného tovaru.

          Ceny dopravného sú platné pre nami určený termín doručenia tovaru.

          Dopravca Vám objednaný tovar prinesie na dojednanú adresu a má povinnosť ho zložiť za prvé uzamykateľné dvere.
          Tovar je dodávaný vo väčšine prípadov v demontovanom stave s podrobným návodom na montáž.
          Pri montáži, prosím postupujte podľa tohto návodu na montáž. Predídete tým zbytočným reklamáciám.
          Všetok dodávaný tovar je dôkladne zabalený a poistený proti poškodeniu. Tovar doručujeme len po spevnených komunikáciách.

 • 6. Dodacie lehoty
  Dodacia lehota je spravidla do desiatich pracovných dní, v niektorých prípadoch sa dodacia lehota môže predĺžiť na 4 až 6 týždňov.
  Všetky podrobnosti budú upresnené po zaslaní objednávky.
 • 7. Prevzatie tovaru
  Doručenie zásielky sa uskutoční v dohodnutom termíne, pri prevzatí zásielky postupujte podľa nasledovných upozornení: pri preberaní tovar dôkladne skontrolujte počet balíkov podľa dodacieho listu kontrolujte neporušenosť obalov keď zásielka obsahuje sklo, zrkadlo prípadne iný krehký materiál, ihneď ho rozbaľte a skontrolujte
 • 8. Platba tovaru
  Môžete si zvoliť niekoľko spôsobov platby.
  Platba dobierkou.
  Platí sa v hotovosti dopravcovi, pri preberaní zásielky.
  Platba prevodom.
  Cez internetovu platbu Paypal. Môžete si zvoliť aj platbu na splátky cez spoločnost Quatro. Tovar Vám bude dodaný až po pripísaní Vašej kompletnej platby na náš bankový účet.
 • 9.Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy
  Zákazník má podľa zákona právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych dní od dodávky tovaru.Tovar môže vrátiť v originálnom balení, nepoškodený a nezmontovaný na centrálu firmy Nábytok Szabó, Sv. Imricha 25, 943 01 Štúrovo na vlastné náklady.
  Uhradená suma bude vrátená po následnom prebratí do siedmych dní na zákazníkov účet resp. v hotovosti.

§

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@villis-nabytok.sk
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

§

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@villis-nabytok.sk
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.